สยามทูเดฟ

สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT & Ardruino) , Data Mining & Rapid Miner , การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2019 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

สยามทูเดฟ

ศูนย์รวมเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ โดย อาจารย์ ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ได้แก่ : วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ , วิชาเหมืองข้อมูล , วิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ , วิชาการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม ฯลฯ

ข่าว/กิจกรรม
การพัฒนาระบบควบคมการรดนำอัตโนมัตจากความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า

มาสนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย IoT กันเถอะ

ดาวนโหลด E-Book วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD)

สยามทูเดฟ

   รับออกแบบพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website) เว็บโมบาย (Web Mobile) เว็บแอปพลิเคชัน (เว็บแอปพลิเคชัน) และแอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง Android และ iOS และระบบงานด้าน IoT ฯลฯ

Mobile Application

การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ แอนดรอยด์ ไอโอเอส ด้วย
google flutter , Android Studio etc.

Web Application

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP & MySQL , CSS , BootStrap

Internet of Things

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง Arduino , ESP8266 etc.

Java

บทความล่าสุด : การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาและโปรแกรมเน็ตบีนส์

Visual Basic

การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก

OOAD

การทำเหมืองข้อมูล ด้วย Rapid Miner Studio

Python

การทำเหมืองข้อมูล ด้วย Rapid Miner Studio

Machine Learning

การเรียนรู้ของเครื่อง ANN , K-NN , SVM , Decision Tree etc.

Data Mining

การทำเหมืองข้อมูล ด้วย Rapid Miner Studio

Programming Language

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VB.NET , VC#.NET, Java, Python , PHP , etc.

ติดตามผลงานของเราที่ช่องยูทูป

เว็บแอปพลิเคชัน

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.