สยามทูเดฟ

สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT & Ardruino) , Data Mining & Rapid Miner , การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2019 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

สยามทูเดฟ

ศูนย์รวมเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ โดย อาจารย์ ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ได้แก่ : วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ , วิชาเหมืองข้อมูล , วิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง , วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ , วิชาการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม ฯลฯ

ข่าว/กิจกรรม
การพัฒนาระบบควบคมการรดนำอัตโนมัตจากความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า

มาสนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย IoT กันเถอะ

ดาวนโหลด E-Book วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD)

สยามทูเดฟ

   รับออกแบบพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website) เว็บโมบาย (Web Mobile) เว็บแอปพลิเคชัน (เว็บแอปพลิเคชัน) และแอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง Android และ iOS และระบบงานด้าน IoT ฯลฯ

OOAD

รหัสวิชา : 4122506
ชื่อวิชา : วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design)

วันเวลาเรียน : วันพฤหัส 08.30 - 12.30

OOP

รหัสวิชา : 4122309
ชื่อวิชา : วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Prgramming)

วันเวลาเรียน : วันอังคาร 13.30 - 17.30

Algorithm Design and Analysis

รหัสวิชา : 4123501
ชื่อวิชา : การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม (Algorithm Design and Analysis )

วันเวลาเรียน : วันอาทิตย์ 08.30 - 12.30

Data Mining

รหัสวิชา : 4124305
ชื่อวิชา : วิชาเหมืองข้อมูล (Data Mining)

วันเวลาเรียน : วันเสาร์ 13.30 - 17.30

IoT: Internet of Things

รหัสวิชา : 4123412
ชื่อวิชา : วิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things)

วันเวลาเรียน : วันอาทิตย์ 13.30 - 17.30

OOP

รหัสวิชา : 4122309
ชื่อวิชา : วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

Visual Programming

รหัสวิชา : 412307
ชื่อวิชา : วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ (Visual Programming)

วันเวลาเรียน : วันเสาร์ 08.30 - 12.30

Programming Language

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VB.NET , VC#.NET, Java, Python , PHP , etc.

ติดตามผลงานของเราที่ช่องยูทูป

เว็บแอปพลิเคชัน

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.