siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา (Java)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา

ประวัติภาษาจาวา

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม NetBeatIDE

ไวยากรณ์ทางภาษาจาวา (Java Syntax)

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Data Type)

คลาสห่อหุ้มชนิดข้อมูล (Type Wrapper Class)

ตัวดำเนินการ

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ while

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การรับทอดมรดก

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

การเพิ่มข้อมูล (Insert)

การลบข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Netbean

คลาสคณิตศาสตร์ (Math)

    • คลาสคณิตศาสตร์ (Math)

    ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่เป็นตัวเลข เช่น int หรือ double นั้น สามารถนำมาคำนวณได้ ภาษาจาวามีคำสั่งสำหรับการคำนวณง่าย ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การคำนวณ ตรีโกณมิติ ลอกการิทึม นั้น ภาษาจาวา ก็ทำได้เช่นกันโดย ภาษาจาวาได้ จัดเตรียมคลาส Math ไว้ช่วยในการคำนวณให้เรียบร้อยแล้วดังนี้

    

    • ชนิดของคลาส Math
ตัวดำเนินการ (Method) คำอธิบาย (Description)
abs()     ใช้หาค่าสัมบูรณ์
sqrt()     ใช้หาค่ารากที่สอง
pow()     ใช้หาค่ายกกำลัง
ceil()     ใช้ปัดเศษทศนิยมให้มีค่ามากขึ้น
floor()     ใช้ปัดเศษทศนิยมให้มีค่าน้อยลง
round()     ใช้ปัดเศษทศนิยมแบบทั่วไป ( ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้น ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ปัดลง )
random()     ใช้ในการสุ่มตัวเลข
max()     ใช้ในการหาค่าที่มากกว่าระหว่างตัวเลขที่กำหนด
min()     ใช้ในการหาค่าที่น้อยกว่าระหว่างตัวเลขที่กำหนด
log()     ใช้หาค่า log
exp()     ใช้หาค่า e ยกกำลัง ( e มีค่าประมาณ 2.71828 )
sin()     ใช้หาค่า sine ของมุมที่กำหนด
cos()     ใช้หาค่า cosine ของมุมที่กำหนด
tan()     ใช้หาค่า tan ของมุมที่กำหนด
asin()     ใช้หาค่า arc sine ของตัวเลขที่กำหนด
acos()     ใช้หาค่า arc cosine ของตัวเลขที่กำหนด
atan()     ใช้หาค่า arc tangent ของตัวเลขที่กำหนด
atan2()     ใช้หาค่ามุมพิกัดโพลาร์ ของพิกัด x และ y
PI     ใช้แทนค่า PI มีค่าเท่ากับ 3.14

ที่มา : http://code.function.in.th/java/math

    

    • รูปแบบการเขียน

    ในการใช้งานคลาส Math แต่ละครั้ง จะต้องขึ้นต้นด้วย Math และตามด้วย .method ที่ต้องการใช้งาน

    Math.random() //ใช้ในการสุ่มตัวเลข
    Math.pow(3,2) //ใช้แทน 3 ยกกำลัง 2
    Math.PI //ใช้แทนค่าพาย

    

    • ตัวอย่างการใช้งาน
    การใช้งาน Class Math เพื่อสุ่มตัวเลขตั้งแต่ 0 - 100 จำนวน 10 ตัวเลข
    package java_math_random;
    public class Java_Math_random {
        public static void main(String[] args) {
            for(int i = 0; i < 10; i++) {
                int k = (int)(Math.random()*100);
                System.out.println(k);
            }
        }
    }

ผลการทำงาน

    การใช้งาน Class Math เพื่อคำนวณหาพื้นที่วงกลม
    package java_math_circle;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_Math_circle {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("r : ");
            double r = Sc.nextDouble();
            double circleArea = Math.PI*Math.pow(r,2);
            System.out.println(circleArea);
        }
    }

ผลการทำงาน

แบบฝึกหัด

    จงเขียนโปรแกรม โดยใช้ Class Math เพื่อคำนวณหาพื้นที่ทรงกระบอก ให้รับค่าพื้นที่ฐาน และส่วนสูงจากแป้นพิมพ์
                สูตรการคำนวณ
                    PI * r^2 * h
                -----------------------------
                    PI : 3.14
                    r : พื้นที่ฐาน
                    h : ความสูง

    package java_math_workshop01;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_Math_workshop01 {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("r : ");
            double r = Sc.nextDouble();
            System.out.print("height : ");
            double h = Sc.nextDouble();
            double Area = Math.PI * Math.pow(r,2) * h;
            System.out.println("---------------------------");
            System.out.println("Area : " + Area);
        }
    }

ผลการทำงาน

Responsive image