siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา (Java)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา

ประวัติภาษาจาวา

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม NetBeatIDE

ไวยากรณ์ทางภาษาจาวา (Java Syntax)

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Data Type)

คลาสห่อหุ้มชนิดข้อมูล (Type Wrapper Class)

ตัวดำเนินการ

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ while

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การรับทอดมรดก

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

การเพิ่มข้อมูล (Insert)

การลบข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Netbean

คลาสสตริง (String)

  • คลาสสตริง (String)

    ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่เป็นตัวอักษร char สารมารถนำเสนอตัวอักษรได้เพียงตัวเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานทั่วไปได้ โปรแกรมส่วนใหญ่จึงต้องการนำเสนอข้อมูลที่เป็นคำหรือประโยค ก็คือสามารถนำตัวอักษรมาเรียงต่อกันเป็นสาย คล้ายกับสายอักษร แต่ นอกจากเก็บตัวอักษรได้แล้ว ยังสามารถเก็บตัวเลข และสัญลักษณ์อื่นได้ อีกด้วย จึงเรียกรวมกันว่าสายอักขระ ภาษาจาวามีชนิดข้อมูลที่เป็นสายอักขระได้ ซึ่งก็คือชนิดข้อมูล String , StringBuilder และ StringBuffer นั่นเอง

    จากโปรแกรม Hello World!

    public class hello_world {
    public class hello_world {
        public static void main(String args[]) {
            System.out.println(“Hello World!”);
        }
    }

    จะเห็นว่า คำที่พิมพ์ออกมานั้นประกอบไปด้วย H,e,l,l,o,... เรียงต่อกัน เราจึงเรียกว่า สายอักขระ (String)

    เนื่องจากสายอักขระมีประโยชน์มากมาย ภาษาจาวาจึงมีชนิดข้อมูลที่นำเสนอสายอักขระได้ แต่ชนิดข้อมูลที่นำเสนอสายอักขระนี้ไม่จัดเป็นข้อมูลชนิดพื้นฐาน แถมยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมเข้ามา เราจึงใช้คำว่า คลาส (class) แทนคำว่าชนิดข้อมูล (data type)

    

  • การประกาศตัวแปร String ในภาษา Java
            String string_name = new String("Hello Java");
            String string_name = "Hello Java";

    

  • การต่อสตริง (String Concatenation)

    ในภาษา Java หากผู้เขียนต้องการให้ตัวแปรที่เป็นคลาส String มาต่อกัน จะต้องใช้โอเปอร์เรเตอร์ ( + ) มาขั้นไว้ระหว่างตัวแปรของ String ที่เชื่อมต่อกัน เช่น Hello + World ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็น HelloWorld

    package java_string_con;
    public class Java_String_con {
        public static void main(String[] args) {
            String fName = new String("Dr.Nattapong");
            String lName = "Songneam";
            System.out.println(fName + " " + lName);
        }
    }

ผลการทำงาน

    

  • ชนิดของคลาส String
ตัวดำเนินการ (Method) คำอธิบาย (Description)
charAt()     อ่านตัวอักขระจาก String โดยเริ่มนับลำดับอักขระตัวแรกที่ 0
length()     แสดงความยาวของ String
toLowerCase()     เปลี่ยนข้อความ String ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก
toUpperCase()     เปลี่ยนข้อความ String ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
indexOf();     แสดงตำแหน่งของสายอักขระใน String
substring()     ใช้ในการหา String ในช่วงที่กำหนด

    

  • รูปแบบการเขียน

    การใช้งานชนิดของคลาส String จะต้องขึ้นต้นด้วย string_name และต่อด้วย method ของคลาส String

    String string_name = "message";
    System.out.println(string_name.method());

    การรับค่าจากแป้นพิมพ์ (Class Scanner) ด้วยคลาส String

    Scanner scanner_name = new Scanner(System.in);
    String string_name = scanner_name.next();
    System.out.println(string_name.method());

    

  • ตัวอย่างการใช้งาน
    การใช้งาน Class String ร่วมกับตัวดำเนินการของ Class String
    package java_string_text01;
    public class Java_String_text01 {
        public static void main(String[] args) {
            String name = "Dr.Nattapong Songneam";
            System.out.println(name.length());
            System.out.println(name.charAt(3));
            System.out.println(name.indexOf("S"));
            System.out.println(name. substring(1,9));
        }
    }

ผลการทำงาน

    การใช้งาน Class String ร่วมกับตัวดำเนินการของ Class String โดยรับค่าจากแป้นพิมพ์
    package java_string_workshop01;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_String_workshop01 {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Enter message : ");
            String m = Sc.next();
            System.out.println("----------------------------------------");
            System.out.println("Length message : " + m.length());
            System.out.println("Char index 2 : " + m.charAt(2));
            System.out.println("LowerCase : " + m.toLowerCase());
            System.out.println("UpperCase : " + m.toUpperCase());
        }
    }

ผลการทำงาน

แบบฝึกหัด

    จงเขียนโปรแกรม รับข้อมูลชื่อ นามสกุล และอาชีพ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องแสดง ดังนี้
                1. ชื่อ + นามสกุล โดยเป็นอักษรพิมพ์เล็ก
                2. ชื่อ + นามสกุล โดยเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่
                3. ความยาวอักขระของชื่ออาชีพ
                3. ตัวอักษรตัวที่ 3 ของชื่ออาชีพ

    package java_string_workshop02;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_String_workshop02 {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Enter Firstname : ");
            String fName = Sc.next();
            System.out.print("Enter Lastname : ");
            String lName = Sc.next();
            System.out.print("Enter Job : ");
            String job = Sc.next();
            System.out.println("----------------------------------------");
            System.out.println("Name LowerCase : " + fName.toLowerCase() + " " + lName.toLowerCase());
            System.out.println("Name UpperCase : " + fName.toUpperCase() + " " + lName.toUpperCase());
            System.out.println("Length Job : " + job.length());
            System.out.println("Job index 2 : " + job.charAt(2));
        }
    }

ผลการทำงาน

Responsive image