siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

Java

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา

ประวัติภาษาจาวา

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม NetBeatIDE

ตัวแปรและชนิดข้อมูล

ตัวดำเนินการ

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ do

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Netbean

อะเรย์

 • อะเรย์ (Array)

      อะเรย์ (Array) หมายถึง กลุ่ม (group) ของข้อมูลที่เป็นประเภทเดียวกัน โดยอาร์เรย์ (Array) เป็นตัวแปรชุดให้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะเก็บไว้ในชื่อเดียวกัน สมาชิกแต่ละตัวของ Array จะเรียกว่า Element หรือ Cell ตัวเลขที่ใช้ระบุตำแหน่งสมาชิกของ Array เรียกว่า Index หรือ Subscript อะเรย์ ในภาษาจาวา ไม่ใช่เป็นเพียงเนื้อที่ในหน่วยความจำที่จองไว้สำหรับประเภทข้อมูล แต่เป็นวัตถุ (Object) เป็นกลุ่ม (group) ของข้อมูลที่เป็นประเภทเดียวกัน (ทั้งประเภท Primitive Data Type และ Reference Type) ถ้าต้องการเก็บข้อมูลเพียงแค่ค่าเดียว ก็เพียงตัวแปร variables ก็สามารถทำได้ ถ้าต้องการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม Group of data ให้ใช้ array เช่น ต้องการเก็บ อายุ ของคนคนเดียว ก็ประกาศตัวแปรปกติ int age; ถ้าต้องการเก็บ อายุ ของนักเรียนทั้งห้อง จะทำอย่างไร ก็ใช้ตัวแปรปกติไม่ได้ ต้องใช้ array เพื่อจะเก็บได้หลายๆ ค่า

 • ตัวอย่าง

อายุ ของ นศ. ทั้งห้อง
int age; // เป็นตัวแปรที่เก็บได้เพียงค่าเดียว
int age1;
int age2;
int age3;
อายุของ ประชากร ใน 1 จังหวัด หรือ ภาค หรือ ประเทศ

Responsive image

ภาพที่ 1. อะร์เรย์ 1 มิติ

Responsive image></p>
        <p align=

ภาพที่ 2. ตัวอย่าง Array X ที่มี 5 Element ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ Index 0 ถึง 4

 • การเข้าถึงสมาชิก Array

  การเข้าถึงสมาชิก Array ทำได้โดยการระบุชื่อ Array และตามด้วยเครื่องหมาย Square brackets [ ] และตัวเลขระบุ Index เช่น

    X[2];   อ้างถึง Element ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 9

    X[2]+X[3]  นำ Element ที่ 2 บวกกับ Element ที่ 3 จะได้ 9 + 7

    เท่ากับ 16

    X[1+3]  อ้างถึง Element ที่ 4 มีค่าเท่าก้บ 3

    X[0] = 5  กำหนดค่า 5 ให้กับ Element ที่ 0

    X[3] = X[1] + X[2]  นำ Element ที่ 1 บวกกับ Element ที่ 2  

      แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ Element ที่ 3

 • อาร์เรย์ 1 มิติ

การประกาศอาร์เรย์ 1 มิติ มีรูปแบบดังนี้

Type [] var_name;

var_name = new type[size];

 

ตัวอย่าง

int []salary;

salary = new int[6];

หรือ

int []salary = new int[6];

หรือ

int salary[] = new int[6];

 

การประกาศตัวแปร Array พร้อมกับการกำหนดค่าเริ่มต้น

สามารถประกาศตัวแปร Array พร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิก Array ได้โดยมีรูปแบบดังนี้

Type [] var_name = {value1,value2,value3};

ตัวอย่าง

int []num = {5,6,9};

String []name = {“noom”,”boby”,”goft”};

int []unit = {1}

 

 • ขอบเขตของอาร์เรย์

  เมื่อประกาศอาร์เรย์ และจองหน่วยความจำแล้ว การเรียกใช้สมาชิกจะใช้ index ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ไปจนถึง size – 1 เช่น

  ถ้าประกาศอาร์เรย์
int []salary = new int[6];

  salary[-1]   จะอ้างถึงไม่ได้

  salary[6]   จะอ้างถึงไม่ได้

 

อาร์เรย์มี  Attribute  length เพื่อใช้เก็บความยาวของอาร์เรย์ เช่น

salary.length  จะมีค่าเป็น  6

 

 • ทดสอบโปรแกรม

import java.util.Scanner;  

public class ArrayDemo1 {

 public static void main(String[] args)

  {

  final int EMPLOYEES = 3;             //กำหนดค่าคงที่ว่ามีพนักงาน 3 คน

      int[] hours = new int[EMPLOYEES];    //ประกาศตัวแปรอาร์เรย์เก็บชั่วโมงทำงาน 3 เซล

      Scanner keyboard = new Scanner(System.in);  //สร้างออบเจ็กต์รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์

      System.out.println("Enter the hours worked by " +

                         EMPLOYEES + " employees.");

  for (int index = 0; index < EMPLOYEES; index++)//วนลูปรับข้อมูลไปเก็บในเซล

      {

         System.out.print("Employee " + (index + 1) + ": ");

         hours[index] = keyboard.nextInt();//รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ไปเก็บในอาร์เรย์

      }

      System.out.println("The hours you entered are:");//แสดงชั่วโมงการทำงาน

      for (int index = 0; index < EMPLOYEES; index++)//วนลูปแสดงข้อมูลแต่ละเซลของอาร์เรย์

           System.out.println(hours[index]);

   }

}

 

ตัวอย่าง

 

 

แบบฝึกหัด


Responsive image