siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา (Java)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา

ประวัติภาษาจาวา

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม NetBeatIDE

ไวยากรณ์ทางภาษาจาวา (Java Syntax)

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Data Type)

คลาสห่อหุ้มชนิดข้อมูล (Type Wrapper Class)

ตัวดำเนินการ

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ while

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การรับทอดมรดก

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

การเพิ่มข้อมูล (Insert)

การลบข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Netbean

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

    • คำสั่งทำซ้ำ for

    for คือ คำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำเพื่อหาผลลัพธ์ของระบบ ในการใช้งาน for จะเป็นการใช้งานโดยที่รู้จำนวนรอบการทำงานที่แน่นอน โดยภายใน for จะมี initail ที่ใช้ในการประกาศตัวแปร expression ที่จะเป็นการตั้งเงื่อนไข และ increment ที่จะเป็นการอัพเดตค่าใหม่ หากตัวแปรที่สร้างขึ้น ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ก็จะเข้าสู่ statement ที่เป็นคำสั่งการทำงาน เมื่อ statement ทำงานเสร็จสิ้นก็จะย้อนกลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่ หากยังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ก็จะมีการทำงานที่วนซ้ำเลื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ตรงกับเงื่อนไข และจะทำการออกจาก for

    ตัวอย่างการทำงานทั้ง 3 ภายในเงื่อนไขของ for
        - initail : การประกาศตัวแปร int i = 1;
        - expression : การตั้งเงื่อนไข i < 10; หรือ i <= 10;
        - increment : การอัพเดตค่าใหม่ i++

    • รูปแบบการเขียน
    รูปแบบการเขียน for
    for (initail; expression; increment) {
        statement
    }
    • ผังการทำงาน for
Responsive image
    • ตัวอย่างการใช้งาน
    การใช้งาน For เพื่อแสดงข้อความ Hello Java 5 ข้อความ     ผังการทำงาน
    package java_for;
    public class Java_for {
        public static void main(String[] args) {
            for(int i=1; i<=5; i++){
                System.out.println("Hello Java");
            }
        }
    }
Responsive image
    การใช้งาน For เพื่อหาสูตรคูณแม่ 1 ถึง แม่ 12     ผังการทำงาน
    package java_for2;
    public class Java_for2 {
        public static void main(String[] args) {
            int total = 0;
            for(int i=1; i<=12; i++){
                System.out.println("สูตรคูณแม่ " + i);
                for(int j=1; j<=12; j++){
                    total = i*j;
                    System.out.println(i + " X " + j + " = " + total);
                }
            }
        }
    }
Responsive image
    การใช้งาน for เพื่อคำนวณเงินเดือนตลอด 1 ปี พร้อมภาษี 7 เปอร์เซ็น
    package java_for_salary;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_for_salary {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Enter Salary : ");
            double salary = Sc.nextDouble();
            System.out.println("Tax 7 %");
            System.out.println("-------------------------------");
            double tax = 0;
            double sum = 0;
            double total = 0;
            for(int i=1; i<=12; i++){
                sum = sum + salary;
                tax = sum * 0.07;
                total = sum - tax;
            }
            System.out.println("Salary 1 year : " + sum);
            System.out.println("Tax 7% : " + tax);
            System.out.println("Total : " + total);
        }
    }

ผลการทำงาน

แบบฝึกหัด

    จงเขียนโปรแกรม รับข้อความ และจำนวนของข้อความที่ต้องการแสดง พร้อมแสดงผลลัพธ์ให้ถูกต้อง
                1. สร้างตัวดำเนินการที่ใช้ในการรับข้อความ
                2. สร้างตัวดำเนินการที่ใช้ในการรับจำนวนของข้อความ
            -----------------------------------------------------------
                3. แสดงข้อความที่รับเข้ามาให้ครบตามจำนวนที่ป้อนเข้าไป

    package java_for_print;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_for_print {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Enter message : ");
            String n = Sc.next();
            System.out.print("Enter Number : ");
            int c = Sc.nextInt();
            System.out.println("-------------------------------");
            for(int i = 0; i < c; i++){
                System.out.println(n);
            }
        }
    }

ผลการทำงาน

Responsive image