siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา (Java)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา

ประวัติภาษาจาวา

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม NetBeatIDE

ไวยากรณ์ทางภาษาจาวา (Java Syntax)

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Data Type)

คลาสห่อหุ้มชนิดข้อมูล (Type Wrapper Class)

ตัวดำเนินการ

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ while

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การรับทอดมรดก

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

การเพิ่มข้อมูล (Insert)

การลบข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Netbean

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจ if

    • คำสั่งทำซ้ำ if

    if คือ คำสั่งที่ใช้ในการตั้งเงื่อนไขการตัดสินใจของระบบ ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางของคำตอบโดยใช้ expression ภายใน if เป็นตัวเช็คเงื่อนไข หากเงื่อนไขมีความถูกต้อง จะเข้าสู่ statement ที่จะเป็นคำสั่งในการทำงานของเงื่อนไขนั้น ๆ

    ในการเขียน if นั้นสามารถแบ่งประเภทในการเขียนหลัก ๆ ออกเป็น 2 ประเภท
        - if แบบเงื่อนไขเดียว
        - if ที่มีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข

    • คำสั่ง if else

    if else คือ คำสั่งที่ใช้ในการเช็คเงื่อนไขที่มีมากกว่าหนึ่งเงื่อน ในการเขียนจะใช้ if else กี่ตัวก็ได้เพื่อช่วยในเพิ่มทางเลือกการตัดสินใจ และจะมีการปิดท้ายด้วย else ที่จะทำงานเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขใด ๆ

    • รูปแบบการเขียน
    รูปแบบการเขียน if แบบเงื่อนไขเดียว
    if (expression) {
        statement
    }
    รูปแบบการเขียน if ที่มีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข
    if (expression) {
        statement
    } else if (expression) {
        statement
    } else {
        statement
    }
    • ผังการทำงาน if และ if else
if if else
Responsive image Responsive image
    • ตัวอย่างการใช้งาน
    การใช้งาน If แบบมีเงื่อนไขเดียว เพื่อแสดงข้อความ Hello Java     ผังการทำงาน
    package java_if;
    public class Java_if {
        public static void main(String[] args) {
            int n = 50;
            if ( n > 30 ) {
                System.out.println("Hello Java!!");
            }
        }
    }
Responsive image
    การใช้งาน If แบบมีหลายเงื่อนไข เพื่อตรวจสอบคะแนนว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน     ผังการทำงาน
    package java_for2;
    public class Java_for2 {
        public static void main(String[] args) {
            int score = 70;
            if ( score >= 50 ) {
                System.out.println("Pass!!");
            } else {
                System.out.println("Fail!!");
            }
        }
    }
Responsive image
    การใช้งาน if เพื่อพัฒนาระบบร้านอาหาร Buffe
    package java_if_buffe;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_if_buffe {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Enter Your Name : ");
            String name = Sc.next();
            System.out.println("Select Package");
            System.out.println("[1] Premium 599 Bath");
            System.out.println("[2] Gold 459 Bath");
            System.out.println("[3] Silver 399 Bath");
            System.out.println("[4] Normal 359 Bath");
            System.out.println("[5] Close");
            System.out.println("Vat 7 %");
            System.out.println("-------------------------------");
            System.out.print("Select You Choice : ");
            int c1 = Sc.nextInt();
            double price = 0.0d;
            double total = 0.0d;
            String packName = "";
            if(c1 == 1){
                packName = "Premium";
                price = 599;
            }else if(c1 == 2){
                packName = "Gold";
                price = 459;
            }else if(c1 == 3){
                packName = "Silver";
                price = 399;
            }else if(c1 == 4){
                packName = "Normal";
                price = 359;
            }else if(c1 == 5){
                System.out.println("Close");
                System.exit(0);
            }else {
                System.out.println("Please select Choice [1] [2] [3] [4] [5]");
                System.exit(0);
            }
            System.out.print("Enter Number Person : ");
            int number = Sc.nextInt();
            double vat = (price * number) * 0.07;
            total = (price * number) + vat;
            System.out.println("-------------Bill--------------");
            System.out.println("Name : " + name);
            System.out.println("Package : " + packName);
            System.out.println("Person No. : " + number);
            System.out.println("Total Price : " + total);
        }
    }

ผลการทำงาน

แบบฝึกหัด

    จงเขียนโปรแกรม ลงทะเบียนเรียน โดยทำเป็นเมนูให้ผู้ใช้งานเลือกภาควิชาที่เปิดสอน พร้อมแสดงค่าธรรมเนียมที่ในการสมัครเรียนในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน
                [1] วิทยาการคอมพิวเตอร์ : 18,000 บาท
                [2] เทคโนโลยีสารสนเทศ : 17,000 บาท
                [3] วิทยาศาสตร์อาหาร : 15,000 บาท
                [4] วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : 12,000 บาท
                [5] ปิดโปรแกรม
    โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 5000 บาท และให้ผู้ใช้งานป้อนชื่อผู้สมัครเรียน พร้อมชำระเงินค่าเล่าเรียน ถ้าผู้ใช้งานป้อนเงินไม่ถึงให้ระบบมีการแจ้งเตือนพร้อมหยุดการทำงาน หากผู้ใช้งานป้อนเงินมากกว่า หรือเท่ากับที่กำหนด ให้แสดงรายละเอียดการทำรายการพร้อมเงินทอน

    package java_if_major;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_if_major {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.println("Select Major");
            System.out.println("[1] Computer Science : 18,000 Bath");
            System.out.println("[2] Information Technology : 17,000 Bath");
            System.out.println("[3] Food Science : 15,000 Bath");
            System.out.println("[4] Math Science : 12,000 Bath");
            System.out.println("[5] Close");
            System.out.println("Entrance fee : 5000 Bath");
            System.out.println("-------------------------------");
            System.out.print("Select You Choice : ");
            int c1 = Sc.nextInt();
            double price = 0.0d;
            String major = "";
            if(c1 == 1){
                major = "Computer Science";
                price = 18000;
            }else if(c1 == 2){
                major = "Information Technology";
                price = 17000;
            }else if(c1 == 3){
                major = "Food Science";
                price = 15000;
            }else if(c1 == 4){
                major = "Math Science";
                price = 12000;
            }else if(c1 == 5){
                System.out.println("Close");
                System.exit(0);
            }else {
                System.out.println("Please select Choice [1] [2] [3] [4] [5]");
                System.exit(0);
            }
            System.out.print("Enter Your Name : ");
            String name = Sc.next();
            System.out.print("Payment : ");
            double money = Sc.nextDouble();
            double Fee = 5000;
            double total = 0.0d;
            total = price + Fee;
            if(money >= total){
                total = money - (price + Fee);
            }else if(money < total){
                System.out.println("Not enough Money");
                System.exit(0);
            }
            System.out.println("-------------Bill--------------");
            System.out.println("Name : " + name);
            System.out.println("Major : " + major);
            System.out.println("Price : " + price);
            System.out.println("Fee : " + Fee);
            System.out.println("Money : " + money);
             System.out.println("The Change : " + total);
        }
    }

ผลการทำงาน

Responsive image