siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา (Java)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา

ประวัติภาษาจาวา

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม NetBeatIDE

ไวยากรณ์ทางภาษาจาวา (Java Syntax)

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Data Type)

คลาสห่อหุ้มชนิดข้อมูล (Type Wrapper Class)

ตัวดำเนินการ

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ while

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การรับทอดมรดก

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

การเพิ่มข้อมูล (Insert)

การลบข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Netbean

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจ switch

    • คำสั่งทำซ้ำ switch

    switch คือ คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อคัดเลือกเส้นทาง ในการคัดเลือกเส้นทางของ swtich จะมี expression ที่จะใช้ในการตั้งเงื่อนไข จากนั้นจะนำเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นเข้าไปเช็คกับ case ต่าง ๆ ว่าตรงกับกรณีของ case ใด ก็จะเข้าสู่ statement ของ case นั้น ๆ หากเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นไม่ตรงกับ case ใด ๆ ก็จะเข้าสู่ default เพื่อทำงาน

    • รูปแบบการเขียน
    รูปแบบการเขียน switch
    switch (expression) {
        case expression1:
            statement1
            breake;
        case expression2:
            statement2
            breake;
        default:
            statement3
    }
    • ผังการทำงาน switch
Responsive image
    • ตัวอย่างการใช้งาน
    การใช้งาน switch เพื่อเลือกวิชา การขียนโปรแกรมจาวา     ผังการทำงาน
    package java_switch;
    public class Java_switch {
        public static void main(String[] args) {
            String subject = "java";
            switch (subject) {
                case "oop":
                    System.out.println("การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ");
                    break;
                case "ooad":
                    System.out.println("การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ");
                    break;
                case "java":
                    System.out.println("การเขียนโปรแกรมจาวา");
                    break;
                default:
                    System.out.println("ไม่มีรายวิชาที่เลือก");
            }
        }
    }
Responsive image
    การใช้งาน switch เพื่อพัฒนาระบบการจองสถานที่พัก
    package java_switch_booking;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_switch_booking {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Enter Your Name : ");
            String name = Sc.next();
            System.out.println("Please select Accommodation");
            System.out.println("[1] Hotel 1,500 Bath");
            System.out.println("[2] Resort 2,000 Bath");
            System.out.println("[3] Homestay 1,800 Bath");
            System.out.println("-------------------------------");
            System.out.print("Select You Choice : ");
            int c = Sc.nextInt();
            String hometype = "";
            double price = 0.0d;
            switch (c) {
                case 1 :
                    hometype = "Hotel";
                    price = 1500;
                    break;
                case 2 :
                    hometype = "Resort";
                    price = 2000;
                    break;
                case 3 :
                    hometype = "Homestay";
                    price = 1800;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Please select Choice [1] [2] [3]");
                    System.exit(0);
            }
            System.out.print("No.Day : ");
            int day = Sc.nextInt();
            double total = 0.0d;
            total = price * day;
            System.out.println("-------------Bill--------------");
            System.out.println("Name : " + name);
            System.out.println("Type Room : " + hometype);
            System.out.println("No.Day : " + day);
            System.out.println("Total Price : " + total);
        }
    }

ผลการทำงาน

แบบฝึกหัด

    จงเขียนโปรแกรม เครื่องปริ้นเอกสาร โดยทำเป็นเมนูให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทของการปริ้น และสามารถป้อนจำนวนหน้าที่ต้องการปริ้นแล้วคำนวณหาผลลัพธ์ โดยแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระ
                [1] ปริ้นสี : 10 บาท
                [2] ปริ้นขาวดำ 3 บาท
                [3] ปิดโปรแกรม

    package java_switch_copy;
    import java.util.Scanner;
    public class Java_switch_copy {
        public static void main(String[] args) {
            Scanner Sc = new Scanner(System.in);
            System.out.println("Please select Print Type");
            System.out.println("[1] Print Color : 10 Bath");
            System.out.println("[2] Print Black and White : 3 Bath");
            System.out.println("[3] Close");
            System.out.println("-------------------------------");
            System.out.print("Select You Choice : ");
            int c = Sc.nextInt();
            double price = 0.0d;
            switch (c) {
                case 1 :
                    price = 10;
                    break;
                case 2 :
                    price = 3;
                    break;
                case 3 :
                    System.out.println("Close");
                    System.exit(0);
                    break;
                default:
                    System.out.println("Please select Choice [1] [2] [3]");
                    System.exit(0);
            }
            System.out.print("Number of Pages : ");
            int num = Sc.nextInt();
            double total = price*num;
            System.out.println("-------------------------------");
            System.out.println("Total Price : " + total);
        }
    }

ผลการทำงาน

Responsive image