Internet of Things

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงภาพ (4122307)

คำอธิบายรายวิชา   
      หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยภาพ การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟิกโดยใช้ฟอร์ม เมนู ขอบหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้การเชื่อมต่อโปรแกรมกับฐานข้อมูล และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานธุรกิจ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งเช่น Visual Basic, C#, C++, Delphi เป็นต้น

Logo


วัตถุประสงค์รายวิชา
   1.1 อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภาษาชนิดต่าง ๆ ได้
   1.2 อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมได้
   1.3 อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมได้
   1.4 สามารถออกแบบผังงานได้
   1.5 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมแบบลำดับ แบบตัดสินใจ แบบซ้ำ แบบโปรแกรมย่อยและแบบเรียกคืนได้

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ(4122307)

สป. เนื้อหา กิจกรรม/สื่อ ดาวน์โหลด
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

 

2

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงภาพ

 

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Microsoft Visual Studio
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

EN

LAB


3

บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft Visual Studio.Net2019

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Microsoft Visual Studio
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

EN

LAB

 

4

บทที่ 3 การใช้งานกล่องเครื่องมือและคอนโทรลต่าง ๆ

  1. แนะนำหน้าต่าง Toolbox
  2. ประเภทของคอนโทรลใน Toolbox
  3. การใช้งาน GroupBox และ CheckBox
  4. การใช้งาน Color DialogBox และ Font Dialog
  5. การใช้งาน ListBox
  6. การใช้งาน ComboBox
  7. การใช้งาน TabStrip
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Microsoft Visual Studio
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

EN

LAB

5

บทที่ 3 การใช้งานกล่องเครื่องมือและคอนโทรลต่าง ๆ (ต่อ)

  1. แนะนำหน้าต่าง Toolbox
  2. ประเภทของคอนโทรลใน Toolbox
  3. การใช้งาน GroupBox และ CheckBox
  4. การใช้งาน Color DialogBox และ Font Dialog
  5. การใช้งาน ListBox
  6. การใช้งาน ComboBox
  7. การใช้งาน TabStrip
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Microsoft Visual Studio
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

EN

 

WORKSHOP

 

VIDEOs

 

6

บทที่ 4 ตัวแปรและชนิดข้อมูล

 • รู้จักกับตัวแปรและข้อมูลชนิดต่าง ๆ
 • ตัวแปร (variable)
 • ชนิดข้อมูลใน VB.NET
 • การประกาศตัวแปรใน VB.NET
 • การประกาศตัวแปรแบบ Structure
 • ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (Array)
 • อาร์เรย์หลายมิติ (Multidimentional Array)
 • ไดนามิกอาร์เรย์ (Dynamic Array)
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Microsoft Visual Studio
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 4 ตัวแปรและชนิดข้อมูล
7 บทที่ 5 โครงสร้างควบคุมโปรแกรม (Control Structure)   บทที่ 5 โครงสร้างควบคุมโปรแกรม (Control Structure)
8 สอบระหว่างภาค    
9

บทที่ 6 โปรแกรมย่อย และ ฟังก์ชัน

 • ความหมายของโปรแกรมย่อยคือ
       - FUNTION
       - SUB
 • User defined sub/ function
 • Standard sub  / function
  บทที่ 6 โปรแกรมย่อย และ ฟังก์ชัน
10      
11      
12      
13      
14      
15 นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
16 สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติและ/หรือทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

 

โครงงาน (Project 30%)
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม (จำนวนนักศึกษาทั้งห้อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)
1.

4. ทำรูปเล่มรายงาน

ภาคการศึกษา 2/2564  
   
   
   
   
   
   


 

 

The Endorsements

Aliquam diam consequat

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Nisl adipiscing sed lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Mattis tempus lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.