Internet of Things

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (4122309)

คำอธิบายรายวิชา   
การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสร้างชนิดข้อมูล คลาส คุณสมบัติของวัตถุ การรับทอด การห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิซึม การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ เอพีไอของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ

วัตถุประสงค์รายวิชา   
วัตถุประสงค์รายวิชา
       1. เข้าใจความหมายของ คลาส วัตถุ เมธอดของคลาส
       2. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
       3. เพื่อสามารถนำโปรแกรมเชิงวัตถุใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
       4. นำโปรแกรมเชิงวัตถุมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (4122309)

สป. เนื้อหา กิจกรรม/สื่อ ดาวน์โหลด
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

 

2

บทที่ 1 แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

  • คำอธิบายรายวิชา
  • ประวัติโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
  • ภาษาคอมพิวเตอร์
  • ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
  • ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • การวิเคราะห์ปัญหา
  • ผังงาน
  • หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น

 

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม NetBeanIDE
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH
บทที่ 1 แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

EN

LAB
LAB01_Java_Netbeans_last_update_24-11-2564


3

บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 • แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
 • Object Orientation
 • class & Object
 • Encapsulation
 • Polymorphism
 • Inheritance
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม NetBeanIDE
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • และใช้สื่อประสม

TH
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

LAB
LAB02_Java_Netbeans8_0_Test_Indentifier_last_update_23-11-2564

EN

 

4

บทที่ 3 แนะนำภาษาจาวาและการใช้งานโปรแกรม Netbean

 • - การเปิดใช้งานโปรแกรม
 • - รู้จักหน้าต่างของโปรแกรม
 • - การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม
 • - การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Netbean
 • - การเปิดโปรเจ็กต์เก่า
 • - การทดสอบโปรแกรม (RUN)
 • - การบันทึกโปรเจ็กต์ (Save Project)
 • - การกำหนดค่า Config ต่าง ๆ ในโปรแกรม NetBean
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม NetBeanIDE
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

บทที่ 3 แนะนำภาษาจาวาและการใช้งานโปรแกรม Netbean

EN

Chapter01 Introduction_to_OO

5

บทที่ 4 ตัวดำเนินนการ (Operator)

 • 4.1 Unary Operator
 • 4.2 Prefix Unary Operaotr
 • 4.3 Postfix Unary Operator
 • 4.4 Arithmetic Operator
 • 4.5 Boolean OPerator
 • 4.6 Aritmemtic Assignment Operator
 • 4.7 Comparison Operator
 • 4.8 การใช้เครื่องหมายในภาษาจาวา
 • 4.9 นำข้อมูลเข้าและออก(Input/Output Data)
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม NetBeanIDE
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

บทที่ 4 ตัวดำเนินนการ (Operator)

EN

 

WORKSHOP

 

VIDEOs

 ตอนนที่ 1

 ตอนนที่ 2

 ตอนนที่ 3

 ตอนนที่ 4

6

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุมโปรแกรม

 • 5.1 คำสั่ง if statement
 • 5.2 คำสั่ง switch statement
 • 5.3 คำสั่ง for statement
 • 5.4 คำสั่ง while statement
 • 5.5 คำสั่ง do while statement
 • 5.6 คำสั่ง break statement
 • 5.7 คำสั่ง continue statement
 • 5.8 คำสั่ง return statement
 • 5.9 คำสั่ง throw statement


 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุมโปรแกรม

EN

VIDEOs

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 3

 

WORKSHOP

7

บทที่ 6 อาร์เรย์และคลาสสตริง

 • 6.1 อาร์เรย์
 • 6.2 อาร์เรย์ สองมิติ
 • 6.3 อาร์เรย์หลายมิติ
 • 6.4 คลาสสตริง
 • 6,5 เมธอดต่าง ๆ ของคลาสสตริง
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 อาร์เรย์และคลาสสตริง

 

VIDEOs

 

8   ข้อสอบอัตนัยที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และสอบปฏิบัติ เขียนโปรแกรมภาษาจาว ด้วย netbeanIDE  
9

บทที่ 7 หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น

 • 7.1 การสร้างคลาส
 • 7.2 ตัวแปรของคลาส
 • 7.3 เมธอดและการสร้างเมธอด
 • 7.4 การสร้างอินสแตนซ์
 • 7,5 การใช้งานวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7 คลาสและวัตถุ

 

Videos

10

บทที่ 8 การรับทอดมรดก

 • 8.1 ความหมายของการรับทอด
 • 8.2 การรับทอดในภาษาจาวา
 • 8.3 คำประกอบ (Modifier)
 • 8.4 ประเภท๘องการรับทอด
 • 8,5 คีย์เวิร์ด final
 • 8.6 ตัวอย่างการรับทอด ( Case Study)
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

 ตอนนที่ 1

ตอนนที่ 2

 

 ตอนนที่ 3

11 บทที่ 9พอลิมอร์ฟิซึม
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
12 บทที่ 9 กรณีศึกษา การพัฒนาระบบซื้อ-ขายสินค้าร้านโทรศัพท์มือถือ i-Shop(SmartPhone Sell Buy System Part1)
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

 

OOP Lec09 01 SmartPhone Sell Buy System Part1 การพัฒนาระบบซื้อ-ขายสินค้าร้านโทรศัพท์มือถือ i-Shop

 

13  
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เทมเพลตแบบนำสเนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Poster Presentation)
 • เทมเพลตแบบฟอร์มนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Oral Presentation)
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
14  
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
15 นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
16 สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติและ/หรือทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

 

โครงงาน (Project 30%)
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม (จำนวนนักศึกษาทั้งห้อง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม)
1. ให้กำหนดหรือสมมติกลุ่มเป็น บริษัทหรือองค์กร หรือน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดทำรายงานเรื่อง Bussiness Rule ของ บริษัท หรือองค์กรนั้น
   ครั้งที่ 1. Business Rule(10 คะแนน)

2. ทำการรวบรวมข้อมูล ( Information Gathering) ด้วยเทคนิค JAD (Joint Application Development) จากนั้นให้ทำการบันทึก Video ลงยูทูป
   ครั้งที่ 2. งานกลุ่มครั้งหน้า  ส่ง Requirement Specifications (10 คะแนน) + VDO
3. ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ โดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD )

4. ทำรูปเล่มรายงาน

ภาคการศึกษา 3/2563  

โครงงาน เรื่อง "ระบบการจัดการร้านค้าปลีก"

 • Group 2
  1. นายธวัชชัย นาคสนอง 6130122115020
  2. นางสาวจุฑามาศ ขุนแสน 6130122115004
  3. นางสาวชลลิภา ไซละ 6130122115009
  4. นายสุทธิพงศ์ หมายทรัพย์ 6130122115011
  5. นายปรัชญา จิตร์มา 6130122115021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 47 ภาค กศ.พบ

ภาคการศึกษา 2/2563  

โครงงาน เรื่อง "ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีในการโอนที่ดิน"

 • 1.นาย สมเกียรติ นิลดำ รหัส 6030122113304
 • 2.นาย นนทวัตร์ ทิพจรูญ รหัส 6030122113306
 • 3.น.ส.ศิริพร ชมานันทน์ รหัส 6030122113309
 • 4.นาย ณัฏฐ์พัฒน์ พุ่มแก้ว รหัส 6030122113310
 • 5.นาย ณัฐพัชร์ บุญแลบ รหัส 6030122113323

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 46 ภาค กศ.พบ

โครงงาน เรื่อง "ระบบสั่งอาหาร"

 • 1. นายทัศวัฒน์ กาญจนรัชตพงศ์ 6030122113307
 • 2. นางสาวศุภิสรา โภชฌงศ์ 6030122113311
 • 3. นายทักษิณ บุสุวะ 6030122113322
 • 4. นางสาวสิริพร เผ่าอินจันทร์ 5930122113010 (เรียนร่วม)รุ่น41

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น46 ภาค กศ.พบ

   

โครงงานเรื่อง "Game OX และ Snake2D"

 • 1.นางสาว ธัญญาเรศ สุวรรณรัศมี รหัส 6030122113303
 • 2.นางสาว ชนิกานต์ ขาวเนียม รหัส 6030122113308
 • 3.นาย ปริญญา ขำแผลง รหัส 6030122113313
 • 4.นาย เตชินท์ บัวใจบุญ รหัส 6030122113314
 • 5.นาย นิติ ใจเที่ยง รหัส 6030122113324

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่46 ภาค กศ.พบ


 

 

The Endorsements

Aliquam diam consequat

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Nisl adipiscing sed lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Mattis tempus lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.