Internet of Things

รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (4122506)

คำอธิบายรายวิชา   
วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบ UML (Unified Modeling Language) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการการใช้ แผนภาพ Use Caseการคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรมการสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาสการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้ CASE Tools แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนด

วัตถุประสงค์รายวิชา   
       1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
       2. เปรียบเทียบหลักการทำงานของการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบดั้งเดิม กับแบบเชิงวัตถุได้
       3. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุของระบบต่างๆ ได้
       4. ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ Unified Modeling Language (UML)
       5. ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ Unified Process (UP)
       6. ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจแนวทางของ Object-Oriented (Object Oriented Analysis and Design)
       7. ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ออกแบบซอฟต์แวร์ในแนวทาง Object-Oriented ด้วย UML และ UP

หนังสือ วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD)

ปก
คำนำ
สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น
บทที่ 2 แนวคิดเชิงนามธรรม
บทที่ 3 ยูนิฟายด์โพรเซส
บทที่ 4 ยูเอ็มแอล
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการ
บทที่ 6 แผนภาพลำดับและแผนภาพคอลลาบอเรชัน
บทที่ 7 แผนภาพคลาสและแผนภาพวัตถุ
บทที่ 8 แผนภาพสถานะและแผนภาพกิจกรรม
บทที่ 9 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ
บทที่ 10 การออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.

เอกสารประกอบการสอน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD)

สัปดาห์ที่ เนื้อหา สื่อการสอน / วิดีโอ
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

Course Syllabus

สมุดคู่มือเรียนรู้

2

บทที่ 1 หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น
      ความสำคัญและที่มาของการพัฒนาซอฟต์แวร์
      ความหมายของซอฟต์แวร์
      ภาษาคอมพิวเตอร์

 • ความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์
 • ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์
 • วัฏจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • แบบจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • แนวคิดและหลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น
 • การพัฒนาระบบโดยใช้หลักการเชิงวัตถุ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • การพัฒนาระบบโดยใช้หลักการเชิงวัตถุ
 • เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาระบบตามหลักการเชิงวัตถุ
 • ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • ความหมายของหลักการเชิงวัตถุ
 • ลักษณะที่สำคัญของวิธีการเชิงวัตถุ
 • องค์ประกอบของวัตถุ
 • ความหมายของคลาส
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ
 • คุณลักษณะที่สำคัญของวัตถุ
 • เหตุผลที่หลักการเชิงวัตถุได้รับความนิยม
        ข้อดีของหลักการเชิงวัตถุ
        สรุป
        แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
        เอกสารอ้างอิง

 

บทที่ 1 หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น

วิดีโอ

Project #1: กำหนดส่ง Business Rule สัปดาห์ที่ 3

3

บทที่ 2. แนวคิดเชิงนามธรรม

 • การนำไปสู่แนวคิดเชิงวัตถุ
 • ความหมายของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • ภาษาเชิงวัตถุกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • แนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • แนวคิดเชิงนามธรรม
  • คลาสสิฟิเคชัน แอบแทรคชัน
  • แอกกริเกชัน แอบแทรคชัน
  • เจเนอรัลไรเซชัน แอบแทรคชัน
  • แอสโซซิเอชัน แอบแทรคชัน

 

บทที่ 2. แนวคิดเชิงนามธรรม

บทที่ 3.1 (Lec03-1 : Classification Abstraction)

บทที่ 3.2 (Lec03_2_Aggregation Abstraction)

วิดีโอ

 

 

     
4

บทที่ 2. แนวคิดเชิงนามธรรม (ต่อ)

 • การนำไปสู่แนวคิดเชิงวัตถุ
 • ความหมายของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • ภาษาเชิงวัตถุกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • แนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • แนวคิดเชิงนามธรรม
  • คลาสสิฟิเคชัน แอบแทรคชัน
  • แอกกริเกชัน แอบแทรคชัน
  • เจเนอรัลไรเซชัน แอบแทรคชัน
  • แอสโซซิเอชัน แอบแทรคชัน

 

บทที่ 3.3 (Lec03_3_Generalization Abstraction)

บทที่ 3.4 (Lec03_4_Association Abstraction)

วิดีโอ

     
5

บทที่ 3 ยูนิฟายด์โพรเซส      

 • ความหมายของกระบวนการพัฒนาระบบ
 • แนวคิดของการพัฒนาระบบ
 • กระบวนการพัฒนาระบบเชิงโครงสร้าง
 • กระบวนการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
 • วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน

บทที่ 3 Unified Process

วิดีโอ

 
     
6

บทที่ 4 ยูเอ็มแอล

    ความหมายของตัวแบบและแบบจำลอง
      ความหมายของยูเอ็มแอล
      ความสำคัญของยูเอ็มแอล
      ประวัติของยูเอ็มแอล
      ประโยชน์ของยูเอ็มแอล
      ประเภทของแผนภาพในยูเอ็มแอล
      แผนภาพต่าง ๆ ในยูเอ็มแอล
      ตัวอย่างการใช้งานยูเอ็มแอล
      การใช้งานยูเอ็มแอลในวงจรการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
      สรุป
      แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4
      เอกสารอ้างอิง

บทที่ 4 Unified Modeling Language

วิดีโอ

 

     
7

บทที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการ

 • การวิเคราะห์ความต้องการและแผนภาพยูสเคส
 • ความหมายของการวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
 • ประเภทของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
 • ทคนิคการเก็บรวบรวมความต้องการ
 • ระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ การระบุความต้องการ
 • ประเภทของความต้องการ

 

บทที่ 6 Requirement Analysis and Use case

บทที่ 6 แผนภาพยูสเคส

     
8

 

สอบระหว่างภาค

 

 

     
9

บทที่ 6 แผนภาพลำดับและแผนภาพคอลลาบอเรชัน

 

 

บทที่ 6 แผนภาพลำดับและแผนภาพประสาน

วิดีโอ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

     
10 บทที่ 7 แผนภาพคลาสและแผนภาพวัตถุ
บทที่ 8 แผนภาพคลาสและแผนภาพวัตถุ
     
11

บทที่ 8 แผนภาพสถานะและแผนภาพกิจกรรม

 

 

บทที่ 8 แผนภาพสถานะและแผนภาพกิจกรรม
     
10

 

บทที่ 9 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ

บทที่ 9 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ (OOA)
     
11

 

บทที่ 9 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ (ต่อ)

บทที่ 9 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ (OOA)
     
12

บทที่ 10 การออกแบบระบบเชิงวัตถุ

บทที่ 10 การออกแบบะบบเชิงวัตถุ (OOD)
     
13

บทที่ 10 การออกแบบระบบเชิงวัตถุ (ต่อ)

บทที่ 10 การออกแบบะบบเชิงวัตถุ (OOD)
     
14

ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.

 
     
15 นำเสนอโครงงาน  
     
116 สอบปลายภาค  
     

โครงงาน (Project 30%)
งานย่อยที่ 1 : Bussiness Rule

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม (จำนวนนักศึกษาทั้งห้อง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม)
2. ให้กำหนดหรือสมมติกลุ่มเป็น บริษัทหรือองค์กร หรือน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดทำรายงานเรื่อง Bussiness Rule ของ บริษัท หรือองค์กรนั้น
   ครั้งที่ 1. Business Rule(10 คะแนน)

งานย่อยที่ 2 : Requirement Specification

1. ทำการรวบรวมข้อมูล ( Information Gathering) ด้วยเทคนิค JAD (Joint Application Development) จากนั้นให้ทำการบันทึก Video ลงยูทูป(YouTube) + ไฟล์ VDO
ต.ย. จัดแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อทำการเก็บรวบรวบข้อมูล Information Gathering สมมติ  กลุ่ม ทำเรื่อง CarCare  ไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล จากอีก บ. หนึ่ง

 • ให้ จัดแบบห้องประชุม แบบออนไลน์ zoom , google meet
 • เขียนป้าย ชื่อ บ. ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง ทั้ง บ. ที่สัมภาษณ์
 • เตรียมคำถาม – เตรียมคำตอบ
 • บันทึก/ถ่ายเป็นวิดีโอ  ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
 • แนะนำรายวิชา อาจารย์  คณะ มหาวิทยาลัย
 • แนะนำสมาชิก
 • แนะนำ ชื่อกลุ่มงาน
 • สัมภาษณ์
 • สิ้นสุด

ตัวอย่างของ เอกสาร SRS: Software Requirement Specification

งานย่อยที่ 3
1. ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ โดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD )
2. ทำรูปเล่มรายงานจะตัองประกอบไปด้วเนื้อหาต่อไปนี้

 • รูปเล่มรายงาน
 • ปกหน้า หลัง
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • บทที่ 1
  • หลักการและเหตุผล /ที่มาและความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์
  • ขอบเขต
  • Glossary คำศัพท์
  • แผนการดำเนินงาน Gantt Chart
  • เครื่องมือที่ใช้
  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • บทที่ 2 Unified Process
  • กระแสงาน
  • ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบ
 • บทที่ 4 การออกแบบระบบ
  • การออกแบบหน้าจอโปรแกรม Layout / Wire Frame , Mockup
  • System Architecture
  • Component Diagram
  • Deployment Diagram
 • บทที่ 5 สรุป
  • สรุป และอภิปรายผล
  • ข้อเสนอแนะ
 • บรรณานุกรม

โครงงานที่ 1: การวิเคราะห์ความต้องการของบริษัท ระบบจองตั๋วเครื่องบิน

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 47 ภาค กศ.พบ.

More

โครงงานที่ 2: การวิเคราะห์ความต้องการของบริษัท B&K Bakery จำกัด

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 62 ภาคปกติ

More

โครงงานที่ 3: ระบบจัดการลานจอดรถ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 48 .

More

โครงงานที่ 4: การพัฒนาระบบ POS ของ บ. มักกะโรนี ยังไม่ส่งวิดีโอ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 47 .

More

 

 

The Endorsements

Aliquam diam consequat

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Nisl adipiscing sed lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Mattis tempus lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.