Internet of Things

รายวิชา อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things ) (4123412)

คำอธิบายรายวิชา   
          หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง สถาปัตยกรรมอินเทอร์ในทุกสิ่ง เครือข่ายการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง แนวทางการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับภาคธุรกิจ

วัตถุประสงค์รายวิชา

 1. รายวิชามีการบูรการการเรียนการสอนกับงานวิจัยโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทำโครงงาน และ นำเสนองานในลักษณะงานวิจัย (Research-Based Learning)
 2. รายวิชานี้มีเอกสารประกอบ สื่อวิดีโอที่ทันสมัย ใช้ประกอบการเรียนการสอน
 3. รายวิชานี้มีสื่อการสอนที่เป็นสองภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงงาน (Project 30%)

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม (จำนวนนักศึกษาทั้งห้อง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม)
     1. ให้กำหนดหรือสมมติกลุ่มเป็น บริษัทหรือองค์กร หรือน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดทำรายงานเรื่อง Bussiness Rule ของ บริษัท หรือองค์กรนั้น
     2. ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ด้วย Arduino IDE
     3. ทำการนำเสนอโดยบันทึกเป็นวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
     4. เขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (Proposal) และนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation

เอกสารประกอบการสอน

สป. เนื้อหา กิจกรรม/สื่อ ดาวน์โหลด
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

Course Syllabus


สมุดคู่มือเรียนรู้

2

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     
     1.2 ประวัติของอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     1.3 องค์ประกอบของอินเตอร์ของทุกสิ่ง
     1.4 การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     1.5 ตัวอย่างโปรแกรม

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 1
3

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ IoT และ Arduino

     2.1 อุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับ Internet of Things
     2.2 การเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ Arduino
     2.3 การใช้งานโปรแกรม Arduino เบื้องต้น
     2.4 การใช้งาน Arduino คำสั่งตัดสินใจเลือก if else
     2.5 การใช้งาน Arduino คำสั่งทำซ้ำ
     2.6 ตัวอย่างโปรแกรม

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • และใช้สื่อประสม
บทที่ 2

Video

4

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุมหลอด LED

     3.1 อุปกรณ์พื้นฐานในการควบคุมหลอด LED
     3.2 ประเภทสัญญาณ Digital และ Analog
     3.3 การรับค่าจากปุ่ม / สวิตช์
     3.4 ตัวอย่างโปรแกรม

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 3
5

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม
Sensor แสง อุณหภูมิ และความชื้น

     4.1 อุปกรณ์พื้นฐานเซ็นเซอร์ ตรวจจับ แสง อุณหภูมิ และความชื้น
     4.2 โปรแกรม เปิด-ปิด หลอด LED ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง
     4.3 โปรแกรม เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น
     4.4 โปรแกรม เปิด-ปิด หลอดไฟ LED อัตโนมัติ ด้วยอุณหภูมิ
     4.5 ตัวอย่างโปรแกรม

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 4

EN

6

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุมเซ็นเซอร์วัดระยะ, หน้าจอLCD, นาฬิกา

     5.1 แนะนำอุปกรณ์
     5.2 โปรแกรมเซ็นเซอร์วัดระยะทาง
     5.3 โปรแกรมแสดงข้อความออกทางหน้าจอ LCD
     5.4 โปรแกรมแสดง อุณหภูมิ และความชื้นออกทางหน้าจอ LCD
     5.5 ติดตั้ง Libraries Sensor วัดอุณหภูมิและความชื้น
     5.6 โปรแกรมตั้งเวลา เปิด-ปิด หลอด LED
     5.7 การประยุกต์ใช้งาน

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 5

Videos ตอนที่ 1

Videos ตอนที่ 2

Videos ตอนที่ 3

7

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม Relay และการใช้ NodeMCU กับ Blynk

     6.1 แนะนำอุปกรณ์
     6.2 โปรแกรม เปิด – ปิด หลอดไฟ 220v ด้วย Relay
     6.3 วิธีติดตั้ง NodeMCU ESP8266 v2
     6.4 แนะนำ  Blynk
     6.5 วิธีติดตั้ง Blynk
     6.6 โปรแกรม เปิด – ปิด ไฟ ด้วย Blynk

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 6

8 สอบระหว่างภาค ข้อสอบอัตนัยที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง  
9

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ Arduino ควบคุม Relay และการใช้ NodeMCU กับ Blynk (ต่อ)

     7.1 แนะนำอุปกรณ์
     7.2 แนะนำฐานข้อมูล MySQL และ PhpMyAdmi
     7.3 ออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL และ PhpMyAdmin
     7.4 แนะนำเครือข่ายไร้สาย (WIFI)
     7.5 ก
ารเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (WIFI)
     7.6 การบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ และความชื้นลงในฐานข้อมูล MySQL ด้วย NodeMCU

  1. การประยุกต์ใช้งาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6
10

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ Arduino กับการใช้ NodeMCU ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL

  1. แนะนำอุปกรณ์
  2. การบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ และความชื้น
   ลงในฐานข้อมูล MySQL ด้วย NodeMCU
  3. การประยุกต์ใช้งาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7
11

ทที่ 8 การใช้งาน IoT บน NetPie

  1. แนะนำNetPie คืออะไร
  2. วิธีการติดตั้ง NetPI
  3. การใช้งาน NetPi
  4. การประยุกต์ใช้งาน IoT กับ NetPi
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 8
12

บทที่ 9 Stepper Motor

  1. อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  2. โปรแกรมมอเตอร์ DC หมุน ซ้าย-ขวา
  3. โปรแกรมมอเตอร์ Servo หมุน 360 องศา
  4. โปรแกรมควบคุมการหมุนด้วยสเต็ปมอเตอร์
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • อุปกรณ์ IoT บอร์ด Arduino และสายจัมเปอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 9

วิดีโอ ตอนที่ 1  

วิดีโอ ตอนที่ 2
 

13

บทที่ 10 Raspberry Pi

  1. การใช้งานอุปกรณ์ Raspberry Pi
  2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Raspberry Pi และการติดตั้งโปรแกรม
  3. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Raspberry Pi กับ IoT Platform
การประยุกต์ใช้งาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เทมเพลตแบบนำสเนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Poster Presentation)
 • เทมเพลตแบบฟอร์มนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Oral Presentation)
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 10
14

กรณีศึกษา : การบูรณาการโครงงานอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่งกับงานวิจัย

 • การเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal)
 • รูปแบบการนำเสนองานวิจัย (Presentation)
 • การนำเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์ (Poster)
การนำเสนองานวิจัยรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
15 นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
16 สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติและ/หรือทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

 
ตัวอย่างโครงงาน IoT
โครงงาน IoT ภาคการศึกษา 1/2564

โครงงานที่ 1_การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมภายในบ้านโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

สมาชิกในกลุ่ม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวละลิ้ม 6130122115007
2.นาย สุทธิพงศ์ หมายทรัพย์ 6130122115011
3.นาย อนุตร คุณาธรรมกุล 6130122115016
4.นาย ปรัชญา จิตร์มา 6130122115021

โครงงานที่ 2 การพัฒนาระบบประตูเเจ้งเตือนอัฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง

สมาชิกในกลุ่ม
1. นาย จารุกร เสนเสาร์ รหัส 6130122115005
2. นาย รัฐพล เปียไพบูลย์ รหัส 6130122115010
3. นาย นพรัตน์ แป้นแก้ว รหัส 6130122115008
4. นาย อลงกรณ์ ตุนอก รหัส 6130122115017
5. นาย สุรเดช เชียงทับ รหัส 6130122115018

โครงงารที่ 3 การพัฒนาระบบควบคมการรดนำอตโนมตจากความชนภายในโรงเพาะเหดนางฟา

สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวจุฑามาศ ขุนแสน 6130122115004
2. นางสาวชลลิภา ไซละ 6130122115009
3. นายวงศธร สุภาวรรณ์ 6130122115014
4. นายธวัชชัย นาคสนอง 6130122115020

E-Book : https://online.pubhtml5.com/wlmi/lvns/

โครงงานที่ 4 การพัฒนาเครื่องให้อาหารแมว Cat Feeder

สมาชิกในกลุ่ม
1. นายศักดิ์ ทัย ชุดงาม 6130122115002
2. นายอภิสิทธิ์ รัมมะโรจน์ 6130122115006
3. นายชาญนิธิ ปิตะบุตร 6130122115013
4. นายคุณากร เพ่งพิศ 6130122115022
5 .นายวรรธนะ กาญจนนิกร 6130122115015

 

โครงงาน IoT ภาคการศึกษา 2/2563

โครงงานที่ 1 : การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Part1

 

โครงงานที่ 2: การพัฒนาระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าชั้นเรียน ด้วย IoT

 
 

โครงงานที่ 3: การประยุกต์ใช้ระบบเซนเซอร์ เพื่อปรับปรุงระบบจัดการคลังณสินค้า V2

 
 

โครงงาน ภาคการศึกษา 1/2563

โครงงานที่ 1 : การพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะด้วย Internet of thing

 • 1. ชัชวาลย์ พันธ์อ้น IT 013 sec 1
 • 2. ณัฐนนท์ ตันวรัตน์ IT 017 sec 1
 • 3. อภิชัย องค์อินทร์อ่อน IT 022 sec 1
 • 4. นภัส พัดโสภา IT 024 sec1
 • 5. ภูษิต คลังสิน IT 025 sec1
 • 6. ธณวัฒน์ โพธิ์นุ่ม IT 042. Sec1
 

โครงงานที่ 2 : การพัฒนาระบบที่จอดรถอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Development of Smart Parking system using Internet of Things technology)

 • 1. นายพีรภัทร ใสสกุล 001
 • 2. นายเกรียงไกร สว่างวงศ์ 008
 • 3. นายวรเทพ ศรีแสงยศ 016
 • 4. นายอนุศิษฐ์ ทิพย์ภูนอก 020
 • 5. นางสาวนฤมล ขำมิน 021
 • 6. นายรุ่งเกียรติ์ ไตรบุต 026
 ปี 3 Sec : 1
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
 

โครงงานที่ 3 : เครื่องวัดค่าความชื้นในดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วย LED

 • 1. นายวิชยุตม์ ปัทมะสนธิ ​รหัส 6110122113029
 • 2. นายวิทยา สมบูรณ์ ​​รหัส 6110122113030
 • 3. นายอภิวิชญ์ สงวนสุข ​​รหัส 6110122113032
 • 4. นายสุรศักดิ์ หลอดกระโทก ​รหัส 6110122113034
 • 5. นายภูวดล จักรปล้อง ​​รหัส 6110122113040
 • 6. นายกฤษฎา เกษร ​​รหัส 6110122110047
 • 7. นายภาคภูมิ ถนนแก้ว ​รหัส 6110122113048
 
 

โครงงานที่ 4 : ระบบลดฝุ่น PM2.5 ในโรงอาหาร

 • 1. นายธราดล สันติวรรณสกุล รหัสนักศึกษา 6110122113011
 • 2. นาย ธเนศ มณีพิมพ์ รหัสนักศึกษา 6110122113027
 • 3. นาย พิสิฐชัย มโนชญ์สิริพงศ์ รหัสนักศึกษา 6110122113039
 • 4. นายไชยากร ลิ้มอรุณ รหัสนักศึกษา 6110122113044
 • 5. นายปราการ ผลขำทอง รหัสนักศึกษา 6110122113046
 • 6. นายวันปิยะ ด่านวิวัฒน์อนันต์ รหัสนักศึกษา 6110122113049
 
 

โครงงานที่ 5 : การพัฒนาระบบควบคุมตู้ปลาโดยใช้ IoT

 • 1. นายปริญ เลิศพิสุทธิ์โสภณ รหัสนักศึกษา 6110122113005
 • 2. นายภานุพงศ์ นินทการ รหัสนักศึกษา 6110122113006
 • 3. นายจักรรินทร์ หิรัญพงศาพาณิช รหัสนักศึกษา 6110122113007
 • 4. นายธนาเทพ เพียรสิริรัตน์ รหัสนักศึกษา 6110122113035
 • 5. นายประวิทย์ กันภัย รหัสนักศึกษา 6110122113037
 • 6. นางสาวฉัตรษาวดี พุฒิเนาวรัตน์ รหัสนักศึกษา 6110122113041
 
 

โครงงานที่ 6 : การพัฒนาระบบหลอดไฟ Multifunction โดยการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
สั่งการด้วย Smartphone

 • 1. นางสาว​ กรรณิกา​ เขื่อนขัน​ธ์ 002
 • 2. นางสาว​ วนิดา​ มาคำรอด​ 004
 • 3. นางสาว​ พิมพ์ชนก​ อนุสนธิ์​ 010
 • 4. นาย​ ภาณุรุจ​ โกจานันท์​ 012
 • 5. นาย​ เตโชดม​ โชติศิริ​ 019
 • 6. นางสาว​ ณัฐนิชา​ สีบุตตะ 036
  - Sec1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

The Endorsements

ตัวอย่างโครงงาน

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

ตัวอย่างโครงงาน

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

ตัวอย่างโครงงาน

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.