Internet of Things

รายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม (4123501)

(Algorithm Design and Analysis )

คำอธิบายรายวิชา   
ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม การวิเคราะห์ความต้องการเนื้อที่และเวลาที่ต้องการของอัลกอริทึม การเวียนเกิด
การวิเคราะห์ความซับซ้อนของเทคนิคการออกแบบอัลกอริทึมแบบต่าง ๆ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล การโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีแบบกราฟและขั้นตอนวิธีแบบขนาน

วัตถุประสงค์รายวิชา
     1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของอัลกอริทึมและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
     2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบ เทคนิค และวิธีการของการวิเคราะห์อัลกอริทึมการวิเคราะห์เวลาการทำงานเชิงเส้นกำกับของอัลกอริทึม
     3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
     4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกลวิธีต่าง ๆ ในการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารประกอบการสอน การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม (4123501)

สป. เนื้อหา กิจกรรม/สื่อ ดาวน์โหลด
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 
2 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึม
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม
3 บทที่ 2 การวิเคราะห์อัลกอริทึม
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึม
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 2 การวิเคราะห์อัลกอริทึม
4

บทที่ 3 การเรียงลำดับ

- Insertion Sort
- Heap Sort
- Selection Sort
- Shell Sort
- Bubble Sort

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 3 การเรียงลำดับ
5

บทที่ 3 การเรียงลำดับ (ต่อ)

- Quick Sort
- Merge Sort
- Radix

 

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 3 การเรียงลำดับ
6

บทที่ 4 เทคนิคการค้นหาข้อมูล(Searching Techniques)

- Sequential Search
- Indexed Sequential Search
- Binary Search

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของฟังก์ชัน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 4 เทคนิคการค้นหาข้อมูล(Searching Techniques)
7 บทที่ 4 การเติบโตของฟังก์ชัน (ต่อ)
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของฟังก์ชัน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
8 สอบระหว่างภาค ข้อสอบอัตนัยที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และสอบปฏิบัติ เขียนโปรแกรมภาษาจาว ด้วย netbeanIDE  
9 บทที่ 5 เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
10 บทที่ 5 เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ (ต่อ)
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับร เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
11 บทที่ 6 การค้นหาข้อมูล
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
12 บทที่ 7 การโปรแกรมแบบพลวัต
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบพลวัต
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
13 บทที่ 7 การโปรแกรมแบบพลวัต (ต่อ)
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบพลวัต
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
14 บทที่ 8 อัลกอริทึมเชิงละโมบ
 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
15

บทที่ 9 ขั้นตอนวิธีแบบกราฟแล
ะขั้นตอนวิธีแบบขนาน

นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีแบบกราฟแล
  ะขั้นตอนวิธีแบบขนาน
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
16 สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติและ/หรือทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

 

โครงงาน (Project 30%)
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม (จำนวนนักศึกษาทั้งห้อง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม)
1. ให้กำหนดหรือสมมติกลุ่มเป็น บริษัทหรือองค์กร หรือน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดทำรายงานเรื่อง Bussiness Rule ของ บริษัท หรือองค์กรนั้น
   ครั้งที่ 1. Business Rule(10 คะแนน)

2. ทำการรวบรวมข้อมูล ( Information Gathering) ด้วยเทคนิค JAD (Joint Application Development) จากนั้นให้ทำการบันทึก Video ลงยูทูป
   ครั้งที่ 2. งานกลุ่มครั้งหน้า  ส่ง Requirement Specifications (10 คะแนน) + VDO
3. ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ โดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD )

4. ทำรูปเล่มรายงาน

ตัวอย่างโครงงาน  
   
   
   
   
   
   


 

 

The Endorsements

Aliquam diam consequat

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Nisl adipiscing sed lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.

Mattis tempus lorem

Eget mattis at, laoreet vel amet sed velit aliquam diam ante, dolor aliquet sit amet vulputate mattis amet laoreet lorem.