Internet of Things

รายวิชา เหมืองข้อมูล [4124305]

คำอธิบายรายวิชา   
แนวคิดของการค้นพบองค์ความรู้ในฐานข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลเทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมูล พื้นฐานการทำเหมืองข้อมูล อัลกอริทึมการสร้างตัวแบบเพื่อการทำนาย กฎความสัมพันธ์ เทคนิคการจัดกลุ่ม เทคนิคการจำแนกข้อมูล และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อมูล

วัตถุประสงค์รายวิชา

 1. ...
 2. ...
 3. ...

โครงงาน (Project 30%)

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 5 คน
1. ให้กำหนดหรือสมมติกลุ่มเป็น บริษัทหรือองค์กร หรือน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดทำรายงานเรื่อง Bussiness Rule ของ บริษัท หรือองค์กรนั้น
2. ทำการรวบรวมข้อมูล ( Information Gathering) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช้น JAD (Joint Application Development) หรืออื่น ๆ
3. ทำการวิเคราะหและ ทำเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่เรียนรู้
4. นำเสนองาน

เอกสารประกอบการสอน

สป. เนื้อหา กิจกรรม/สื่อ ดาวน์โหลด
1

แนะนำการเรียนการสอน แนะนำเนื้อหารายวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งโครงงาน แบบฝึกหัด การสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาค เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด เอกสารและตำราหลัก แหล่งข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติม {บอก Concept}

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานสไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • Course Syllabus 
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบ่งกลุ่มสำหรับทำโครงงานกลุ่ม
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • สร้างกลุ่มไลน์ (LINE GROUP) สำหรับสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
Course Syllabus

สมุดคู่มือเรียนรู้

2

บทที่ 1 แนะนำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

 • ความหมายของการทำเหมืองข้อมูล
 • กระบวนการทำเหมืองข้อมูล
 • เทคนิคในการทำเหมืองข้อมูล

 

 • ซักถามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube และใช้สื่อประสม
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

บทที่ 1 แนะนำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

บทที่ 1 เหมืองข้อมูลเบื้องต้น

EN

VIDEOS

 

LAB

Chapter01

3

 

บทที่ 2 การเตรียมข้อมูล

 • การเตรียมข้อมูล
 • ประเภทของข้อมูลและชุดข้อมูล
 • วิธีการเตรียมข้อมูล

 

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • และใช้สื่อประสม

TH

บทที่ 2 การเตรียมข้อมูล

EN

Chapter02

4

บทที่ 3 การเตรียมข้อมูลและโปรแกรม Rapid Miner Studio

3.1 การเตรียมข้อมูล  

 • 3.1.1 ประเภทของข้อมูลที่สามารถทำ Data Mining
 • 3.1.2 การเปรียบเวลาที่ใช้การทำเหมืองข้อมูล
 • 3.1.3 กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล
 • 3.1.4 การเตรียมข้อมูลสำหรับทำเหมืองข้อมูล (Data Pre-Processing)

3.2 แนะนำโปรแกรม Rapid Miner Studio

 • 3.2.1 ความสามารถของโปรแกรม Rapid Miner Studio
 • 3.2.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับทำเหมืองข้อมูล (Data Pre-Processing)
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

บทที่ 3 การเตรียมข้อมูลและโปรแกรม Rapid Miner Studio

EN

Chapter03

5

บทที่ 4 กฏความสัมพันธ์ (Association Rules)

 • 4.1 ควาหมายของกฏความสัมพันธ์ (Association Rule)
 • 4.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Association rule
 • 4.3 CRISP-DM
 • 4.4 Assignment
 • 4.5 ตัวอย่างธุรกิจ 
 • 4.6 กฏความสัมพันธ์
 • 4.7 อัลกอริทึมของกฏความสัมพันธ์
 • 4.8 ขั้นตอนการทำกฏความสัมพันธ์
 • 4.9 Workshop

 

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

บทที่ 4 กฏความสัมพันธ์ (Association Rules)

EN

 

WORKSHOP

 

VIDEOs

 ตอนนที่ 1

 

 

 

6

บทที่ 5 การจำแนกข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
(Classification & Regression)

 • การจำแนกข้อมูล
 • เทคนิคการจำแนกข้อมูล
 • การจำแนกข้อมูลโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ

 

 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

TH

บทที่ 5 การทำคลาสสิฟิเคชัน (Classification & Regression)

Videos ตอนที่ 1

 

 

 

WORKSHOP

7 บทที่ 6 การจำแนกข้อมูลด้วย Naive_Bayes และ Artificail Neural Network (Classification & Regression)
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 การทำคลาสสิฟิเคชันด้วย Naive_Bayes และ Artificail Neural Network (Classification & Regression)

 

VIDEOs

 

8   ข้อสอบอัตนัยที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และสอบปฏิบัติ เขียนโปรแกรมภาษาจาว ด้วย netbeanIDE  
9  
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7

 

Videos

 

10  
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 8

 ตอนนที่ 1

 

ตอนนที่ 2

 

 

 ตอนนที่ 3

 

11  
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
 
12  
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.4
 • สื่อวิดีโอ / YouTube
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

 

 

13  
 • สไลด์ประกอบการเรียนการสอนด้วย MS-PowerPoint
 • บรรยาย อภิปราย
 • แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เทมเพลตแบบนำสเนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Poster Presentation)
 • เทมเพลตแบบฟอร์มนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Oral Presentation)
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
14  
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
15 นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
 • นำเสนอโครงงานด้วย MS-PowerPoint
 • นำเสนอเป็นสื่อวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น YouTube
 
16 สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติและ/หรือทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการความรู้

ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงาน

โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

 

 

ตัวอย่างโครงงาน Data Mining

โครงงาน ภาคการศึกษา 2/2563

 
 

โครงงาน ภาคการศึกษา 1/2563

อ้างอิง

 • http://www.nattida.wordpress.com2.J. Han and M. Kamber, “Data Mining: Concept and Techniques
 • http://sajeegm301.blogspot.com/2015/11/data-mining.html
 • https://nmcxpress.wordpress.com/2012/03/11/การทําเหมืองข้อมูล-data-mining/
 • https://impattani.wordpress.com/2011/06/26/การทำเหมืองข้อมูล/

 

The Endorsements

ธุรกิจร้านเช่าวีดีโอ

สมากชิกกลุ่ม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 62
น.ส.เนตรชนก ปัตตาเนย์ 6210122113007
นายเอกพล ปราแสนกุล 6210122113010
นายกันธนันท์ พวงทอง 6210122113011
นายวัชรพล ยมสาร 6210122113012
นายพีรพัฒน์ ติตะปัญ 6210122113015
น.ส.กัณย์ลภัส พิลาภ 6210122113018

วิดีโอนำเสนอวิชาเหมืองข้อมูล: ธุรกิจร้านหนังสือ

มาชิกกลุ่ม สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 62
1.นายวริศยศ ศรีสง่า 6210122113002
2.นายนัฐฏิพันธ์ สถาปิตานนท์ 6210122113003
3.นายพันแสง แสงเฮียง 6210122113006
4.นายธีระเศรษฐ์ พรประกายพฤกษ์ 6210122113008
5.นายพนา เจียรวณิชชา 6210122113014
6.นายพัชรากร รอดวงษ์ 6210122113017

ธุรกิจบางเขน ซีนีเพล็กซ์

สมาชิกกลุ่ม สาขา IT62
นายสุวรรษธนะ วรนิติเยาวภา 6210122113001
นายธนกฤต มานะศรี 6210122113004
นางสาวภาวิณี อุ่มชะอุ้ม 6210122113005
นางสาวอภิชญา เส็งหะพันธุ์ 6210122113009
นายจุมพล วงศ์แก้ว 6210122113016
นางสาววีรวรรณ อินสุข 6210122113019