อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์ : siam2dev@hotmail.com
ห้องพัก : 843
 
 

วิชา การเขียนโปรแกรมจาวา (412 )

      การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสร้างชนิดข้อมูล คลาสคุณสมบัติของวัตถุ การรับทอด การห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิซึม การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ API (Application Programming Interface) ของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ


สป.

เนื้อหา

 

ดาวน์โหลด

 

1 แนะนำรายวิชา  

2

บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม

3

บทที่ 2 พื้นฐานภาษาจาวา

 • จาวาแพลตฟอร์ม, การติดตั้งจาวา
 • วิธีการคอมไพล์, วิธีการรัน
 • จาวาไลบรารี, คลาสพาท
 • โครงสร้างโปรแกรมจาวา
 • ข้อผิดพลาด
  บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม NetBean IDE
4

บทที่ 4. ตัวดำเนินการ (Operators)

 • ตัวแปร
 • ขชนิดข้อมูล
 • ตัวดำเนินการ
 • การแปลงชนดข้อมูล
 • การรับข้อมูลทางจอภาพ

[ อัพเดต ล่าสุด 03-08-2562 ]

5

บทที่ 4. ตัวดำเนินการ (Operators) (ต่อ...)

 • ตัวแปร
 • ขชนิดข้อมูล
 • ตัวดำเนินการ
 • การแปลงชนดข้อมูล
 • การรับข้อมูลทางจอภาพ

[ อัพเดต ล่าสุด 03-08-2562 ]

6

บทที่ 5. โครงสร้างควบคุม (Control Structures)

 • if statement
 • switch statement
 • while statement
 • do statement
 • for statement
 • break statement
 • continue statement
 • return statement
 • throw statement

[ อัพเดต ล่าสุด 10-08-2562 ]

7

บทที่ 5_1. สายอักขระ
String , String Builder and String Buffer

 • ทบทวน (Reviews)
  • Variable
  • Identifier  ชื่อ
  • Scope  ระดับของตัวแปร
  • Data Type
  • Casting
  • Control Statement คำสั่งควบคุมการทำงาน
  • Decision
  • Loop
 • สายอักขระ และคลาสสตริง
 • คลาส Math

[ อัพเดต ล่าสุด 10-08-2562 ]

8

สอบระหว่างภาค 1/2562

แนวข้อสอบ

 

9

บทที่ 6. อาเรย์ (Array and Array list)

10 บทที่ 7 [ download ]
11 บทที่ 8  
12

บทที่ 9 การใช้งาน Java Swing

 • โปรแกรมเครื่องคิดเลข

[ download ]

13 บทที่ 10 การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก (
Graphical User Interface )

[ download ]

14 บทที่ 11 : Inventory_System
การออกแบบหน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลสินค้า
15   [ download ]
16   [ download ]

 

สมุดคูมือการเรียนรู้

1. ปกนอก/ปกใน [ download ]
2. คู่มือกการเรียนรู้ แนวการสอน [ download ]
3. แนวข้อสอบระหว่าภาค [ download ]
4. แนวข้อสอบปลายภาค [ download ]
5. บันทึกจดย่อย ให้พิมพ์ให้ครบ 14 สัปดาห์. [ download ]
6. แบบประเมิน [ download ]

 

ตัวอย่าง Project ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมจาวา ของนักศึกษา
       
       
       
       

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siam2dev.net