อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์ : siam2dev@hotmail.com
ห้องพัก : 843

 • คำอธิบายรายวิชา :: การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (4122506)

                                                                                 (Object-Oriented Analysis and Design)

 
       วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบ UML (Unified Modeling Language) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการการใช้ แผนภาพ Use Caseการคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรมการสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาสการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้ CASE Tools แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนด
 

 

สป. เนื้อหา

 

ดาวน์โหลด (Th)

 

 

ดาวน์โหลด(En)

 

1

แนะนำรายวิชา

 • Course Syllabus
 • Course Syllabus

2

บทที่ 1 หลักการเชิงวัตถุเบื้องต้น

PPT :

VDO/YouTube

แบบฝึกหัด

 
3 บทที่ 2 Object-Oreinted and Abstractions

PPT :

แบบฝึกหัด

 
4

บทที่ 3 Abstractions

 • Lec03_1_Classification Abstraction

 • Lec03_2_Aggregation Abstraction

 • Lec03_3_Generalization Abstraction

 • Lec03_4_Association Abstraction

PPT :

updated 15-01-2563

 
5

บทที่ 4 Unified Process

 • ซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Process)
 • กระบวนการ Unified Process
 • รูปแบบของ Unified Process
 • รอบและเฟสใน Unified Process
 • โครงสร้างกระบวนการ Unified Process
 • กระแสงานใน Unified Process

PPT :

updated 16-01-2563

 
6

บทที่ 5 UML

 • Software Modeling
 • Require and Domain Analysis Model
 • Design Model
 • Brief Overview of Unified Modeling Language (UML)

 

PPT :

updated 04-01-2561

 
7 บทที่ 6 การวิเคราะห์ความต้องการ(Requirement Analysis) โดยใช้ Use case diagram

PPT :

updated 21-09-2562

ตัวอย่างเอกสาร SRS

 

 
8 สอบระหว่างภาค บทที่ 1-4    
9

บทที่ 7 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ (OOA)

 • Use Case Model
 • Class and Object Diagram
 • Sequence Diagram
 • Communication Diagram

 

PPT :

updated 31-01-2561

 
10

บทที่ 7 การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ (OOA)

 • Use Case Model
 • Class and Object Diagram
 • Sequence Diagram
 • Communication Diagram

PPT :

updated 31-01-2561

 

11

บทที่ 8 การออกแบบระบบเชิงวัตถุ

 • Component Diagram
 • Deployment Diagram
 • State Diagram
 • Activity Diagram

 

PPT :

updated 08-02-2561

 
12

บทที่ 8 การออกแบบระบบเชิงวัตถุ

 • Component Diagram
 • Deployment Diagram
 • State Diagram
 • Activity Diagram

PPT :

updated 10-02-2561

 
13 บทที่ 11 Application Architecture Design

PPT :

updated 10-02-2561

 
14

กรณีศึกษา

 • ระบบการเช่าหนังสือ
 • ระบบการขายโทรศัพท์
 • ระบบร้านคาร์แคร์
[ download ]  
15 นำเสนอโครงงาน [ download ] [ download ]
16

แนวข้อสอบปลายภาค 2-2561

ข้อสอบ_OOAD_Take-Home_1_2562 [ .docx ] [ .pdf ]

 

สมุดคูมือการเรียนรู้

1. ปกนอก/ปกใน [ download ]
2. คู่มือกการเรียนรู้ แนวการสอน [ download ]
3. แนวข้อสอบระหว่าภาค [ download ]
4. แนวข้อสอบปลายภาค [ download ]
5. บันทึกจดย่อย ให้พิมพ์ให้ครบ 14 สัปดาห์. [ download ]
6. แบบประเมิน [ download ]

 

วิดีโอ การเก็บรวบรวบข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการ (Information Gathering & Requirement Analysis)
รุ่น / หมู่ กลุ่ม 1
COM 59/1  
 • เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการหอพัก Durmatrang
COM 60/1
 • เรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแอปพลิเคชันจองตั๋วหนังออนไลน์ ของบริษัท เมเจอร์

จัดทำโดย นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 60 sec 1

 • 1.นาย ธนรรชน ก้องเกียรติกร รหัส 6010122115007
 • 2.นาย อติกานต์ วิเชียรสมุทร รหัส 6010122115009
 • 3.นาย พันกานต์ โตเขียว รหัส 6010122115010
 • 4.นาย จตุรงค์ ยุวดำรงชัย รหัส 6010122115018
 • 5.นาย ธนาธาน อ่อนอึ่ง รหัส 6010122115019
 • 6.นาย ชานนท์ สินสุข รหัส 6010122115022
 • 7.นาย วงศธร วงษ์สุเทพ รหัส 6010122115026
 • 8.นาย นวพล บุญเกิดมา รหัส 6010122115029
 • 9.นางสาว กันตฤทัย ขันแสง รหัส 6010122115030
 • 10.นาย ภูวรินทร์ เนตรไธสง รหัส 6010122115031
 • 11.นาย ไตรภพ ศรีอ่องซอ รหัส 6010122115032
 • 12.นาย เนวิน หงษ์ชัยภูมิ รหัส 6010122115033
COM 60/2
 • เรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเงินของบริษัท Airplay

 

จัดทำโดย นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 60 sec 2

 • นาย วิศรุต ภักดี 6010122115072
 • นาย ณัฐวิชช์ เพิ่มทรัพย์ 6010122115050
 • นาย ณัฐชนน อินทรประเสริฐ 6010122115051
 • นาย ศิวกร สานนท์ 6010122115053
 • นาย ปฏิกรณ์ เจริญศรี 6010122115041
COM 61/1  
COM 61/2  
COM 44/1  
  ตัวอย่าง วิดีโอ Youtube โครงงานวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ OOAD
"วิเคราะห์และออกแบบระบบการจองห้องพักโรงแรม HOPINN"
การวิเคราะห์และออกแบบร้านค้าออนไลน์ใช้หลักการ OOAD
ระบบงานร้านชาบูลงหม้อ
ระบบเช่ากล้อง

 

 

 
   
   

siam2dev.net