อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์ : siam2dev@hotmail.com
ห้องพัก : 843
 
 
 
 

วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (4122309)

(OOP: Object-Oriented Programming)

      การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสร้างชนิดข้อมูล คลาสคุณสมบัติของวัตถุ การรับทอด การห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิซึม การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ API (Application Programming Interface) ของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ


สป.

เนื้อหา

 

ดาวน์โหลด

 

    ภาษาไทย (TH) ภาษาอังกฤษ (EN)
1

แนะนำรายวิชา

 

 • Course Syllasbus
 • Course Syllasbus

2

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ

 •  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •  โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
 •  Object Orientation
 •  class & Object
 •  Encapsulation
 •  Polymorphism
 •  Inheritance

PPT

Lecture :

 

Workshop

แบบฝึกหัด :

 

 

PPT

 • ...

Lecture :

 • ...

แบบฝึกหัด

3

บทที่ 2 พื้นฐานภาษาจาวา

 • ความรู้เบื้องต้นหลักการเชิงวัตถุ
 • ความรู้พื้นฐานภาษาจาวา
 • ชนิดข้อมูลในภาษาจาวา (Data Type)
 • การใช้เครื่องหมายในภาษาจาวา

PPT :

Lecture :

Workshop

 

แบบฝึกหัด :

PPT :

 • ...

Lecture :

แบบฝึกหัด :

 • ...
4 บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม NetBean IDE

PPT :

 

 • ...
5 บทที่ 4 ตัวดำเนินการ ตัวแปร และ ชนิดข้อมูล

PPT :

 

Workshop

[ อัพเดต ล่าสุด 08-12-2560 ]

6

บทที่ 5 โครงสร้างคำสั่งควบคุม

Control Statements คือประโยคที่ใช้ในการดำเนินการของโปรแกรมไปในทิศทางที่ต้องการ ที่นอกเหนือไปจากการดำเนินการในลำดับ (sequence ) ของประโยคหรือคำสั่งปกติ แบ่งออกเป็น

 • if statement
 • switch statement
 • while statement
 • do statement
 • for statement
 • break statement
 • continue statement
 • return statement
 • throw statement

 

PPT :

 

Workshop

 

 

 • ... [ อัพเดต ล่าสุด 15-08-2561 ]
7

บทที่ 5 โครงสร้างคำสั่งควบคุม (ต่อ...)

Control Statements คือประโยคที่ใช้ในการดำเนินการของโปรแกรมไปในทิศทางที่ต้องการ ที่นอกเหนือไปจากการดำเนินการในลำดับ (sequence ) ของประโยคหรือคำสั่งปกติ แบ่งออกเป็น

 • if statement
 • switch statement
 • while statement
 • do statement
 • for statement
 • break statement
 • continue statement
 • return statement
 • throw statement

 

PPT :

 

Workshop

 

 • ...[ อัพเดต ล่าสุด 15-08-2561 ]
8

สอบระหว่างภาค 2/2560 [ download *** แนวข้อสอบระหว่างภาค ]

*** วิทย์คอม 59/1 สอบวันที่ 05-01-2561

*** กศ.พบ. IT38/1 สอบวันที่ 14-01-2561

9 บทที่ 6 อาเรย์ และ คลาสสตริง (Java Array  And String)

PPT :

 

Workshop

 

10

บทที่ 7 :: Object-Oriented Programming

 • Class , Enum , Package , Interface , Inheritance , Generics , Inner Class

PPT :

 

Workshop

 

แบบฝึกหัด :

แบบฝึกหัด :

 • ...
11 บทที่ 8 Class and Objects
(case study : BankAccount System)

PPT :

 

Workshop

[ download ]

12 บทที่ 9 Inheritance

PPT :

[ download ]

Workshop

 

 • ...

[ download ]

13 บทที่ 10 Interface , abstract class

PPT :

[ download ]

Workshop

 • ...

[ download ]

14 บทที่ 11 GUI
Graphical User Interface
การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก

PPT :

Workshop

 

[ download ]

 • ...

 

[ download ]

15 นำเสนอโครงงาน [ download ] [ download ]
16
 

 

สมุดคูมือการเรียนรู้

1. ปกนอก/ปกใน [ download ]
2. คู่มือกการเรียนรู้ แนวการสอน [ download ]
3. แนวข้อสอบระหว่าภาค [ download ]
4. แนวข้อสอบปลายภาค [ download ]
5. บันทึกจดย่อย ให้พิมพ์ให้ครบ 14 สัปดาห์. [ download ]
6. แบบประเมิน [ download ]

 

  ตัวอย่างระบบงาน
   

การพัฒนาระบบลาภินอาหารตามสั่ง

 

 

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siam2dev.net