อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์ : siam2dev@hotmail.com
ห้องพัก : 843
 
 
 
 

วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (4122309)

(OOP: Object-Oriented Programming)

      การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสร้างชนิดข้อมูล คลาสคุณสมบัติของวัตถุ การรับทอด การห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิซึม การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ API (Application Programming Interface) ของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ

 

 

แบททดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ

  •  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  •  โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
  •  Object Orientation
  •  class & Object
  •  Encapsulation
  •  Polymorphism
  •  Inheritance
ชื่อ-นามสกุล :
คำถามข้อที่ 1 : จากรูปคำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด ?

          

           ก. 7,8

           ข. 8,7

           ค. 8,8

           ง. 8,9

           จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


 

คำถามข้อที่ 2 : จากรูปคำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด ?

 

 

 


 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siam2dev.net